HOTNEWS :: 

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่(ฺBike For Mom)จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี         
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
+ คู่มือบริการประชาชน
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
238238238
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4057160405716040571604057160405716040571604057160

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ -> อ่านข่าวทั้งหมด

รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร อ่านรายละเอียด
Update news: ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นักบริหารงานทั่วไป ๘)สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นักบริหารงานทั่วไป ๘)สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)จังหวัดนนทบุรี
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมที่ ๔ สัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)จังหวัดนนทบุรี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดอุดรธานี *อสม.อำเภอบางกรวย รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ *อสม.อำเภอบางบัวทอง รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๓-๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗
การแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดนนทบุรี ประจำปี๒๕๕๖(นนท์เกมส์)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดนนทบุรี ประจำปี๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
"มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทรงมีพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา"
นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ "มหกรรมรักษ์สุขภาพจังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทรงมีพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา" ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพเชิงรุก ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ๑ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: ๗ มกราคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้น มีกหนด ๗ วัน นั้น อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี และร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ,นายจำลอง ขำสา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ,นางสุภาภรณ์ อาศัยบุญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยปลา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี เวลา ๐๖.๓๐ น. นายชาตรี ศรีสันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๕ ธันวคม ๒๕๕๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู
- อ่านรายละเอียด
Update news: 29 พ.ย.2556

ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

  Page No.   123456789 | 10 111213141516171819202122232425262728293031

กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]