HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
110110110
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4037672403767240376724037672403767240376724037672

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ -> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศผลสอบและกำหนดวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) แล้ว อ่านรายละเอียด
Update news: 31 กรกฎาคม 2556
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ราชกุมาร และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ วัดปรางค์หลวง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖

โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 7) กองสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา และหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานทั่วไป 7) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2556 อ่านรายละเอียด
Update news: 2 กรกฎาคม 2556
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเครือข่ายการจัดระเบียบสังคม ป้องกันอาชญากรรมบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีประจำปี ๒๕๕๖ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งดูงาน ณ จังหวัดระยอง
รุ่นที่ ๑ อำเภอปากเกร็ด , อำเภอไทรน้อย วันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒ อำเภอเมือง ,อำเภอบางกรวย ,อำเภอบางบัวทอง วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๓ อำเภอบางใหญ่ , อำเภอบางบัวทอง วันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
การประชุมเชิงปฏิบัติการประธาน อสม. ระดับอำเภอ,ระดับตำบล,ระดับหมู่บ้านฯ
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประธาน อสม. ระดับอำเภอ,ระดับตำบล,ระดับหมู่บ้าน และคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ที่นี่ อ่านรายละเอียด
Update news: 19 มิถุนายน 2556
ประกวดรางวัลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Goverment) ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจสำนักนายกรัฐมนตรี
- อ่านรายละเอียด
Update news: 19 มิถุนายน 2556
การแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ(มวก.นนทบุรีคัพ) ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒๐
- อ่านรายละเอียด
Update news: ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายเวนิต วัฒนธำรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการในสังกัด วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านรายละเอียด
Update news: ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

  Page No.   123456789 | 10 111213141516171819202122232425262728

กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]