HOTNEWS :: 

   ขอเชิญเที่ยวจังหวัดนนทบุรี    ขอเชิญเที่ยวตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ พร้อมพาล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด ๙ วัดฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๑-๖๗๘๐ ,๐๘-๑๓๙๘-๕๘๐๖,๐๘-๑๓๘๔-๔๖๑๒     
  Username :
  Password :
+ ประวัติความเป็นมา
+ วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+ นโยบายบริหาร
+ แผนยุทธ์ศาสตร์
+ ข้อบัญญัติงบประมาณ
+ ส่งเสริมด้านการศึกษา
+ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+ ศิลปวัฒนธรรม
+ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+ แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+ ฐานข้อมูลตำบล
+ รวมกฎหมายที่น่าสนใจ
+ เปิดใจกองบรรณาธิการ
+ ติดต่อสอบถาม
+ โครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง
 

ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก


ท่านคิดว่า อบจ.นททบุรีควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  
ดูผล Vote
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
375375375
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4014806401480640148064014806401480640148064014806

นับตั้งแต่ 15 มกราคม 2548

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ -> อ่านข่าวทั้งหมด

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายเวนิต วัฒนธำรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการในสังกัด วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านรายละเอียด
Update news: ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เยาวชน อบจ.นนทบุรี ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑๓,๑๕,๑๘ ปีชาย
นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เยาวชน อบจ.นนทบุรี ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑๓,๑๕,๑๘ ปี อ่านรายละเอียด
Update news: ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
กิจกรรมโครงการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดระยอง อ่านรายละเอียด
Update news: ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ขอทบทวนการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
การประชุม เรื่องขอทบทวนการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ จัดโดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
การประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสต์การพัฒนาของ อปท.และใช้เป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
นายกฤตพัส อัจฉริยะประสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและใช้เป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเดอะริช (พระราม ๕ ) ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ขอเชิญ...ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
สอบถามข้อมูลได้ที่ : กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-589-0481-5 ต่อ 629, 609 โทรสาร 02-589-0481-5 ต่อ 626 อ่านรายละเอียด
Update news: ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
พิธีวันฉัตรมงคล
นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และนายเวนิต วัฒนธำรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี (อาคารใหม่) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี
พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมด้วยนายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: 3 พฤษภาคม 2556

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
๑.โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดระยอง ๒.โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิทยุเสียงชุมชนกับการใช้สื่อเพื่อชีวิตและสังคมประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ๓.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. อ่านรายละเอียด
Update news: 3 พฤษภาคม 2556
โครงการค่ายคุณธรรมนำน้องพบพระ พบธรรม
นางสุภาภรณ์ อาศัยบุญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมนำน้องพบพระ พบธรรม ระหว่าง วันที่ ๒๔- ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด
Update news: 1 พฤษภาคม 2556

  Page No.   123456789 | 10 1112131415161718192021222324252627

กรุงเทพฯ [ประเทศไทย] นิวยอร์ค [อเมริกา] ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย] เซี่ยงไฮ้ [จีน]